Algemene voorwaarden BamBoek B.V.

Artikel 1 Definities

 1. Opdrachtnemer: BamBoek, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71230270 en wordt vertegenwoordigd in persoon door T.A.W. Welcker.
 2. Opdrachtgever: een natuurlijke - of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht
 4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals (schriftelijke) stukken of gegevensdragers, (elektronische) bestanden en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder (schriftelijke) stukken en/of gegevensdragers.
 5. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden (hierna genoemd: deze “AV”).
 6. Overeenkomst/Opdracht: iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze AV zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, waarbij Opdrachtnemer zicht verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Indien deze AV op een Overeenkomst met Opdrachtgever van toepassing worden, zijn ze ook toepasselijk op latere opdracht die met dezelfde Opdrachtgever tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen.
 3. Op van deze AV afwijkende bedingen kan de Opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard.
 4. Afwijkende bedingen zoals genoemd in lid 2 gelden slechts voor die opdracht waarvoor de afwijking uitdrukkelijk is overeengekomen en gelden niet voor eventueel later aangegane overeenkomsten, ook al zijn deze met dezelfde Opdrachtgever aangegaan.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van een opdrachtgever of een derde waarmee BamBoek contracteert, wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Deze AV zijn ook van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarvoor bij de uitvoering derden worden betrokken of die door derden worden uitgevoerd namens Opdrachtnemer. Alle verplichtingen in deze AV genoemd voor zowel Opdrachtgever als voor Opdrachtnemer gelden voor Opdrachtgever tegenover een derde of voor de derde als Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer een derde inschakelt, is Opdrachtnemer voor eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer door het verstrekken van een opdracht aan Opdrachtnemer om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van Opdrachtgever, te aanvaarden.
 7. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk het bepaalde in artikel 409 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek uit, waardoor bij niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden door Opdrachtnemer ten gevolge van overlijden, diens erfgenamen niet verantwoordelijk zijn voor het afronden van de werkzaamheden.
 8. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen op het moment dat zich dit voordoet, in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, casu quo vernietigde, bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 9. Opdrachtnemer kan deze AV wijzigen. Indien op een met de Opdrachtgever al bestaande Overeenkomst deze AV van toepassing zijn, vervangt de toepasselijkheid van de nieuwe AV de toepasselijkheid van de eerdere AV.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden niet voor toekomstige opdrachten, tenzij Opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan Opdrachtgever nadrukkelijk anders vermeld.
 2. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, op de website en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken onvoorziene kosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming van een overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de Opdrachtgever akkoord heeft gegeven op de offerte, al dan niet door middel van retourzending van de offerte met handtekening dan wel via een mondeling of schriftelijk (email) akkoord op de offerte. Als Opdrachtnemer al met de werkzaamheden is gestart, gebaseerd op de uitdrukkelijke wens van Opdrachtgever en op basis van de door Opdrachtgever reeds verstrekte informatie naar aanleiding van de offerte, heeft Opdrachtgever de verplichting om aan Opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen voor de verrichtte werkzaamheden, ook als de offerte later niet akkoord wordt bevonden door Opdrachtgever. Indien de offerte niet akkoord wordt bevonden, heeft Opdrachtnemer het recht om haar Werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken zonder schadeplichtig te zijn.
 2. De door Opdrachtgever ondertekende dan wel schriftelijk of mondeling geaccordeerde offerte wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst wordt aangegaan om de in de offerte overeengekomen werkzaamheden te realiseren, tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen of uit inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anderszins voortvloeit.
 2. Is binnen de looptijd van de Opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de Overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.
 4. Abonnementen worden altijd aangegaan voor de in de offerte beschreven initiële duur. Een BamBoek ALL-IN Boekhoudservice abonnement wordt altijd voor een initiële periode tot het einde van het kalenderjaar aangegaan. Hierbij kan ook gedurende het jaar, per kwartaal gestart worden, waarbij de initiële looptijd tot het einde van het kalenderjaar is. Na ommekomst van de initiële contractperiode van een BamBoek All-In Boekhoudservice Overeenkomst of ander abonnement, wordt deze telkens automatisch (stilzwijgend) verlengd voor de periode van één jaar, tenzij deze schriftelijk (waaronder per e-mail) tegen het einde van het lopende jaar wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Een BamBoek All-In Boekhoudservice Overeenkomst of ander abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd.

Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke de Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Dit geldt ook voor Bescheiden die Opdrachtnemer zegt nodig te hebben ter vaststelling van de identiteit van Opdrachtgever.
 2. Als Opdrachtgever de noodzakelijke gegevens en Bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en honorarium voor rekening van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft dan bovendien het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat Opdrachtnemer alsnog de noodzakelijke gegevens en Bescheiden heeft ontvangen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die gevolg is van het niet juist en/of niet volledig zijn van de gegevens, informatie en Bescheiden die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt of die het gevolg zijn van het niet verstrekken door Opdrachtgever van alle gegevens, informatie en Bescheiden die noodzakelijk, nuttig of anderszins van belang zijn voor de uitvoering van de Opdracht.
 4. Indien Opdrachtgever daarom verzoekt, worden de door Opdrachtgever verstrekte Bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd, behoudens in het geval Opdrachtnemer een grond heeft om de Bescheiden onder zich te houden. De kosten van retournering komen voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk,nuttig of anderszins van belang is, zoals maar niet beperkt tot bonnen, facturen (boekstukken) en bankmutaties (al dan niet via een automatische (bank)koppeling). Zonder aanlevering van de relevante en noodzakelijke gegevens door Opdrachtgever op een door Opdrachtnemer aangegeven wijze, is Opdrachtnemer niet gehouden tot het (verder) verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden.

Artikel 7 Verplichting opdrachtgever bij (dreigend) onvermogen

Opdrachtgever dient Opdrachtnemer terstond te informeren als Opdrachtgever:

 1. Van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen;
 2. (Voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen;
 3. Van plan is aangifte van zijn faillissement of een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen in te dienen;
 4. Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers Opdrachtgevers faillissement heeft/hebben aangevraagd en/of zullen aanvragen;
 5. In staat van faillissement is of anderszins in staat van insolventie verkeert.

Artikel 8 Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon en/of personen de Opdracht wordt uitgevoerd. Artikel 7:404 BW is uitgesloten.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht — indien naar haar oordeel wenselijk of noodzakelijk- werkzaamheden door derden te laten verrichten. De kosten van deze derden worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever die niet vallen onder de reikwijdte van een eerdere Overeenkomst, worden deze Werkzaamheden op grond van een afzonderlijke Overeenkomst geacht te zijn verricht. 

Artikel 9 Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer is - behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking en/of openbaarmaking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht en/of anderszins uit de Overeenkomst voortvloeit en/of indien dit voor Opdrachtnemer nodig is in het kader van verweer in een tucht-, civiele of strafprocedure - verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.
 2. Opdrachtgever stemt ermee in dat opgegeven informatie en verstrekte Bescheiden door Opdrachtnemer wordt gebruikt en/of opgeslagen om de overeengekomen Werkzaamheden te verrichten. Doeleinden die hieronder vallen kunnen bijvoorbeeld zijn: het incidenteel verschaffen van gegevens van Opdrachtgever aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is of wettelijk verplicht. Meer informatie hierover is te vinden in onze Privacyverklaring, die te vinden is op de website.
 3. Opdrachtgever is ertoe gerechtigd om een kopie van de persoonsgegevens zoals bekend bij Opdrachtnemer aan te vragen. Neem daarvoor contact op via thomas@BamBoek.nl indien een dergelijke kopie wordt gewenst.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit of op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust. Iedere inbreuk op het bepaalde in dit lid leidt tot een verbeuren door Opdrachtgever van een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000,- voor iedere overtreding en daarnaast – zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist - een bedrag van € 1.000,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. De rechten van intellectuele eigendom op al hetgeen Opdrachtnemer gebruikt en/of ontwikkelt en/of vastlegt en/of ter beschikking stelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst berusten bij Opdrachtnemer of haar licentiegevers. Niets in deze AVG of de Overeenkomst strekt tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking en/of verveelvoudiging hiervan door Opdrachtgever en/of derden kan alleen na uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van Opdrachtnemer.
 2. Iedere inbreuk op het bepaalde in dit artikel leidt tot een verbeuren door Opdrachtgever van een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- voor iedere overtreding en daarnaast – zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist - een bedrag van € 1.000,- een bedrag van € 1.000,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, dan wel alle Overeenkomsten met Opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, indien:
 2. Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Opdrachtnemer;
 3. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of indien de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP) op Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard of door Opdrachtgever of een derde een verzoek tot faillietverklaring van Opdrachtgever of het van toepassing verklaringen de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP) bij de rechtbank is ingediend;
 4. Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend;
 5. Het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
 6. Indien beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien Opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld.

Voorts zullen dan alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in z’n geheel opeisbaar zijn.

 1. Opdrachtnemer heeft verder, tenzij anders is overeengekomen, de volledige vrijheid om een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd of voor ter volbrenging van de Opdracht wordt aangegaan op te zeggen via een schriftelijk kennisgeving met een minimale termijn voor opzegging van een maand, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is.
 2. Als zich omstandigheden zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht om vooruitbetaling bij aanbieding van zijn diensten te eisen (voor alle lopende en nader af te sluiten overeenkomsten met opdrachtgever).

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden in euro’s zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook. Indien uitdrukkelijk overeengekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan, onder dezelfde voorwaarden als hiervoor gemeld, ook betaling plaatsvinden in ‘Utrechtse Euro’s’. Opdrachtnemer hanteert bij betaling in ‘Utrechtse Euro’s’ door Opdrachtgever een korting van 5% op het factuurbedrag exclusief btw.
 2. Een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de openstaande factuur is vervallen en nog niet is voldaan aan Opdrachtnemer.
 3. Indien Opdrachtnemer later factureert dan vooraf medegedeeld, leidt dat niet tot verval van het recht om te factureren en ook niet tot verval van de betalingsverplichting van Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar., tenzij het verzuim niet te wijten is aan een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming.
 5. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van Opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Tenzij Opdrachtnemer aantoont dat de daadwerkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn – in welk geval Opdrachtgever die werkelijk gemaakte kosten vergoedt – wordt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten begroot aan de hand van het zogeheten Besluit normering incassokosten (d.d. 27 maart 2012; Stb. 2012). Opdrachtgever is deze vergoeding verschuldigd zodra hij in verzuim verkeert.
 7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.
 8. In geval van een gezamenlijke Opdracht is iedere Opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag. 

Artikel 13 Klachten

 1. Klachten met betrekking tot door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dienen telkens schriftelijk uiterlijk binnen 30 dagen na het verrichten van de werkzaamheden of de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover Opdrachtgever klaagt te worden ingediend bij Opdrachtnemer.
 2. Klachten met betrekking tot de factuur dienen binnen 10 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend bij Opdrachtnemer. Indien niet tijdig wordt geklaagd, vervalt het recht bezwaar te maken tegen (de hoogte van) de factuur.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft de Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden.

Artikel 14 Leveringstermijn

 1. Is de Opdrachtgever een (vooruit) betaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of stukken ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat betaling geheel is ontvangen, casu quo de informatie en/of stukken geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nooit te beschouwen als een fatale termijn.
 3. De overeenkomst kan door de Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
 4. Ontbinding door Opdrachtgever is slechts mogelijk als vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is en/of van de Opdrachtgever instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook en ongeacht de grondslag daarvan, is in totaliteit steeds beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 2. Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal het in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar voor het handelen of nalaten van Opdrachtnemer, waardoor de schade is veroorzaakt.
 3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever en/of andere bedrijfsschade, winstderving, omzetderving, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer nooit aansprakelijk.
 4. Opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect verband houdt met de vertraging of met opschorting door een uitvloeisel van hetgeen is gesteld in artikel 9 of 11.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
 6. Opdrachtnemer kan behoudens toerekenbare tekortkoming nooit aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de Opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
 8. De opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikt maakt van digitale communicatiemiddelen, diensten voor opslag van gegevens, apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers en/of andere zaken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ongeautoriseerde toegang tot, het ontoegankelijk worden van, het per abuis verspreiden van, het verloren (doen) gaan van en/of het beschadigd raken van (een deel van) de door haar opgeslagen gegevens, (computer)bestanden en/of de door haar gebruikte (digitale) netwerken, servers, werkplekken, (rand)-apparatuur, programmatuur, digitale communicatiemiddelen en/of diensten voor opslag van gegevens en bestanden.
 9. Artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Artikel 16 Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
 2. De plicht van Opdrachtgever tot vrijwaring van Opdrachtnemer vervalt indien en voor zover Opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer.

Artikel 17 Vervaltermijn

Voor zover in deze AV niet anders is bepaald en onverminderd verval van rechten op grond van niet tijdig protesteren in de zin van artikel 6:89 BW, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever, hoe deze ook zijn ontstaan, op Opdrachtnemer, in verband met het door hem verrichten van werkzaamheden, in elk geval na 12 maanden na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op deze AV en de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Opdrachtnemer en Opdrachtgever, dan wel Opdrachtnemer en ingeschakelde derde(n), zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen tussen partijen worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Versie 12052021